Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op
hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Dit is van belang voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt weergegeven welk beleid de gemeente in 2021 heeft gevoerd ten aanzien van de kwijtschelding. Tenslotte is een vergelijking opgenomen uit de Coelo-atlas met betrekking tot de gemiddelde woonlasten.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

  1. Onroerende-zaakbelastingen

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB).

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de geraamde opbrengst in de begroting 2021, de verhoging van 9% voor het accommodatiebeleid, de bijdrage aan de OSF, een compensatie van de wegenheffing en de verandering van de WOZ-waarden.

De opbrengst is geraamd op € 10.551.893
De werkelijke opbrengst bedraagt € 10.600.487

  1. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven van alle huishoudens, als dekking in de kosten van het ophalen en afvoeren van het huishoudelijk afval. De hoogte van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal leden van een huishouden. Daarnaast betalen huishoudens met een extra container een extra bedrag.

Door (externe) factoren was het noodzakelijk om de onder genoemde hogere tarieven (ten opzichte van 2020) in rekening te brengen. Oorzaken hiervan waren: de stijging van de afvalstoffenbelasting (Rijk) op restafval, de stijging van de afvalverwerkingstarieven (restafval, gft/e en plastics), de daling van de afzetprijzen grondstoffen (onder andere glas, papier, metaal, textiel) en de jaarlijkse inrekening consumenten prijsindexcijfer (CPI).

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Afvalstoffenheffing

Tarief 2021

1 persoonshuishouden

293,-

2 en 3 persoonshuishouden

344,-

≥ 4 persoonshuishouden

372,-

extra container

187,-

De opbrengst is geraamd op € 6.766.637
De werkelijke opbrengst bedraagt € 6.754.043

  1. Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven voor het afvoeren of het lozen van afvalwater (direct of indirect) op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd. De ontwikkeling van de tarieven hangt nauw samen met de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Rioolheffing

Tarief 2021

basistarief (tot 350 m³ afvalwater)

170,-

meerverbruik:

> 350 m³ t/m 99.750 m³  

per eenheid van 350 m³

170,-

vanaf 99.751 m³             

per eenheid van 750 m³

170,-

De opbrengst is geraamd op € 4.410.720
De werkelijke opbrengst bedraagt € 4.466.586

  1. Toeristenbelasting

Het tarief per overnachting is vastgesteld op € 1,32 per persoon per nacht.
De aanslagen worden voor het overgrote deel achteraf opgelegd in mei 2022. In de jaarrekening 2021 is nu een bedrag van € 1.718.514 als opbrengst verantwoord.
De opbrengst is geraamd op € 1.444.924

  1. Forensenbelasting

De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in mei 2022 opgelegd. In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 1.569.016 als opbrengst verantwoord. Tussentijds worden aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de loop van 2021 hun recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen dat voormalige eigenaren een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd worden met een belastingaanslag.

De opbrengst is geraamd op € 1.516.297.

  1. Grafrechten

Aanslagen grafrechten worden opgelegd voor drie zaken: voor het begraven en/of bijzetten van stoffelijke overschotten; voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor diensten van of via de gemeente. Die diensten zijn in verband met het begraven en het bijzetten. De jaarlijkse onderhoudsrechten worden per kohier opgelegd. Een kohier is een staat van in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen.

De opbrengst van het kohier is geraamd op € 46.300
De werkelijke opbrengst bedraagt € 43.507

De overige begraafrechten waren geraamd op € 242.000. De werkelijke opbrengst bedroeg € 274.000.

  1. Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.

De opbrengst is geraamd op € 2.140.000
De werkelijke opbrengst bedraagt € 2.126.172

De lagere opbrengst komt met name door het sluiten van de terrassen vanwege de coronapandemie. In 2021 konden de terrassen namelijk slechts 5 maanden staan.

H. Leges

Titel 1 algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

€ 30.083

€ 7.053

€ 37.136

€ 29.882

80,47%

hoofdstuk

2

Reisdocumenten

€ 169.005

€ 57.839

€ 226.844

€ 207.540

91,49%

hoofdstuk

3

Rijbewijzen

€ 153.163

€ 77.218

€ 230.381

€ 214.232

92,99%

hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

€ 12.206

€ 9.977

€ 22.183

€ 13.582

61,23%

hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Bestuursstukken n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

€ 9.987

€ 1.801

€ 11.788

€ 10.516

89,21%

hoofdstuk

10

Gemeentearchief

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

11

Huisvestingswet n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

12

Leegstandswet

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

13

Gemeentegarantie n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

14

Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) 

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

15

Winkeltijdenwet

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

16

Kansspelen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

17

Telecommunicatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

18

Verkeer en vervoer

€ 4.574

€ 3.740

€ 8.314

€ 5.592

67,26%

hoofdstuk

19

Diversen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 1

€ 379.018

€ 157.628

€ 536.646

€ 481.344

89,69%

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

€ 97.033

€ 64.436

€ 161.469

€ 117.345

72,67%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 977.977

€ 649.429

€ 1.627.406

€ 1.664.024

102,25%

hoofdstuk

4

Vermindering

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

€ 450

€ 298

€ 748

€ 570

76,20%

hoofdstuk

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Gedoogbeschikking 

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

10

In deze titel niet benoemde beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 2

€ 1.075.460

€ 714.163

€ 1.789.623

€ 1.781.939

99,57%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Horeca

€ 4.991

€ 3.842

€ 8.833

€ 8.725

98,78%

hoofdstuk

2

Organiseren markten en overige APV beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

4

Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Leefmilieuverordening n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Brandbeveiligingsverordening

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 3

€ 4.991

€ 3.842

€ 8.833

€ 8.725

98,78%

Samenvatting titel 1,2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

Kostendekking Titel 1

€ 379.018

€ 157.628

€ 536.646

€ 481.344

89,69%

Kostendekking Titel 2

€ 1.075.460

€ 714.163

€ 1.789.623

€ 1.781.939

99,57%

Kostendekking Titel 3

€ 4.991

€ 3.842

€ 8.833

€ 8.725

98,78%

Kostendekking totale tarieventabel

€ 1.459.469

€ 875.633

€ 2.335.102

€ 2.272.008

97,30%

Totaal opbrengsten

Financiële verantwoording opgelegde belastingen 2021
Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet inzake rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is ontstaan worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de belasting is opgelegd.

Overzicht opgelegde aanslagen 2021 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

OZB woning

7.303

7.318

15

OZB niet-woning

3.249

3.282

33

Forensenbelasting

1.516

1.569

53

Toeristenbelasting

1.445

1.719

274

Grafrechten

46

43

-3

Precariobelasting

2.140

2.126

-14

Totaal

15.699

16.057

358

Heffingen
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Afvalstoffenheffing

6.767

6.754

-13

Rioolheffing

4.411

4.467

56

De meer of minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing komen ten laste of gunste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, tenzij hier onvoldoende in zit.

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen
Leges
Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voor zover mogelijk zijn de tarieven kostendekkend.
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Leges

4.495

4.580

85

Kwijtschelding
Voor de inwoners van de gemeente Schagen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding. Dit van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de regelgeving, zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan. Dit op basis van de Participatiewet (bijstandsnormen). We toetsen geautomatiseerd via het Inlichtingenbureau of mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Door deze werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 70% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.

Overzicht verleende kwijtschelding 2021 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Afvalstoffenheffing

180

188

-8

Rioolheffing

99

100

-1

Lastendruk
Het beleid van de gemeente Schagen is gericht op het hanteren van kostendekkende tarieven. In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde, met een plaats 215 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 370.

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De gemeente Tilburg is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 598,-); de gemeente Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten (€ 1.517,-). De gemiddelde woonlasten bedragen € 813,-.

De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen volgens de Coelo-atlas voor 2021:

Gemeente

Bedrag

Ranglijst

Schagen

851,-

215

Bergen

1.031,-

349

Den Helder

787,-

118

Hollands Kroon

837,-

199

Langedijk

965,-

333

Texel

742,-

61

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36