Algemeen

Inleiding

Inleiding

2021: Schagen maken we samen

2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Voor onze inwoners en voor de gemeente. Het was een jaar waarin opnieuw kracht en weerbaarheid van de mensen werd gevraagd. Bij het voltooien van deze jaarrekening zeggen we voorzichtig: we hebben de coronapandemie doorstaan. We zijn als gemeentebestuur en organisatie heel trots op onze inwoners. Zij hielden hun kalmte en nuchterheid. De ondernemers hadden het zwaar en ook zij hielden moed. Daarom is het leven in de dorpen en stad van gemeente Schagen zo goed mogelijk doorgegaan. We leven mee met de inwoners die door Covid-19 een dierbare hebben verloren. En met hen die het moeilijk hadden door ziekte en de maatregelen. In totaal heeft de pandemie twee jaar geduurd. In 2020 gaven we al aan dat van ons allemaal veel werd gevraagd. Voor 2021 was dat dus helaas niet anders.   

Als we de gemeentelijke uitgaven en inkomsten tegen elkaar opwegen, blijkt dat ook in dat opzicht het jaar 2021 niet meeviel. Het financieel resultaat over 2021 laat tekort zien van ruim
 € 1,9 miljoen.

Wij hebben in 2021 stevig ingezet op het zo goed mogelijk bijstaan van onze inwoners en ondernemers. We hebben ons gericht op het zoveel mogelijk compenseren van ondernemers, verenigingen en culturele instellingen. Voor de ondernemers hebben wij de regelingen, die vanuit het Rijk zijn gedecentraliseerd, snel en adequaat uitgevoerd.  De lasten van verenigingen en culturele instellingen hebben wij maximaal gecompenseerd. Dit deden we onder andere door kwijtschelding van huur of met inzet van extra middelen. Dit alles om hun gebrek aan inkomen te compenseren.  
De onroerend zaakbelasting is in 2021 minimaal verhoogd. De verhoging was alleen met het inflatie percentage. Ondertussen zetten we ons in om onze gemeentelijke financiële basis te verbeteren, Daarvoor hebben we vervolgstappen gezet. Wij blijven ons daarvoor inzetten. Zo hebben we, samen met een aantal andere gemeenten, actie gevoerd. We hebben via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, geprotesteerd tegen  de voorgenomen kortingen op het Gemeentefonds. Gemeente Schagen was daarin een  zogenaamde nadeel gemeente, maar we hebben de inkomsten nodig. Onze actie had succes: deze kortingen zijn voorlopig uitgesteld. Om de gemeentelijke inkomsten voor onze inwoners te behouden, hebben we ingestemd met een resolutie voor herijking van het gemeentefonds. Wij blijven onze inkomsten van deze zijde bewaken, omdat we niet willen dat de lasten voor onze inwoners toenemen.

De toeslagen affaire kwam in 2021 geheel aan het licht. Daar hebben ook inwoners van Schagen onder geleden. Wij hebben ons maximaal ingezet om onze inwoners die daarin de dupe waren te faciliteren en te ondersteunen.

In een samenleving als de onze groeit en verandert er veel. Ons takenpakket neemt dus ook meer toe. Wat een gemeente allemaal doet en regelt dat verandert voortdurend. In feite komen er taken bij. Bijvoorbeeld de voorbereiding die we nu treffen met de komst van de Omgevingswet 2023. Het uitgangspunt is dat de regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden vereenvoudigd en samengevoegd. Dat is goed voor de inwoners en ondernemers. Dat houdt ook in dat wij, achter de schermen, veel aan een goede voorbereiding doen. Daar hebben we permanent geschikte mensen voor nodig. De gemeente groeit en daar zijn we blij mee. De projecten voor woningbouw en verbetering van de leefomgeving vragen onze volle inzet. Al deze complexe omstandigheden en onzekerheden houden ons alert. Dit jaar zijn we opnieuw  er in geslaagd ons werk goed uit te voeren. Onze aandacht blijft vooral bij het ondersteunen van hén die dat het meest nodig hebben. Dat is te zien aan onze uitgaven. Elke gemeente besteedt veel aan sociale zorg. Dat is ook in Schagen zo, maar niet alles is uit te drukken in geld. Als gemeente functioneren we goed omdat onze inwoners sterk met elkaar verbonden zijn. Zij zorgen voor elkaar. Zij onderhouden hun relaties in hun woonkern, zij kijken om naar hun buren. Daarom uiten we graag onze enorme waardering voor de samenleving. Elke inwoner in dorpen en stad van gemeente Schagen heeft hieraan bijgedragen. Onze inwoners verdienen een groot compliment.

De gemeentelijke organisatie moest in 2021, net als in 2020, voor het grootste deel thuis werken. Ondanks dat we letterlijk op afstand hebben gewerkt en elkaar niet konden ontmoeten, zien we ook voordelen van het thuis werken. We zien dat thuis vaak efficiënter wordt gewerkt en overlegd. De vergaderingen gaan via Teams en dat maakt het zakelijker. Misschien minder gezellig, maar wel directer en taakgericht. De inwoners hielden onze volle aandacht. Wij konden hen ook vanuit huis bellen en spreken. De bezorging van onze producten als paspoort en vergunningen ging onverminderd door. We zien ook een trend. Als gemeente hebben we te maken met  toenemende vragen uit de samenleving. De vragen zijn ook anders van aard. De inwoner speelt een grotere rol voordat wij tot beslissingen over gaan. We zijn blij dat de inwoner met ons wil participeren en meedenkt. En hoewel het van ons allemaal veel blijft vragen, zijn we in 2021  mét elkaar een succesvolle weg ingeslagen. We blijven, ook vanuit huis, met onze inwoners in gesprek. We maken gebruik van hun kennis, want zij leven in de omgeving waar wij beleid voor maken. Samen vinden we antwoorden op de vragen. Er is daarnaast een ontwikkeling die we ook in 2021 zich zien versterken: de tweedeling in de samenleving. Er zijn ondernemers en inwoners die door de corona maatregelen hard zijn getroffen. Zij verloren inkomen. Aan de andere kant zijn er ondernemers en inwoners die het juist heel druk hadden of voor wie nauwelijks iets veranderde. Als gemeente houden we een wakend oog, omdat we hulp blijven bieden aan wie dat echt nodig heeft.

In dat verband noemen we ook de verenigingen. De maatregelen tegen corona dwongen ons ook in 2021 op afstand te blijven. Ontmoetingen en bijeenkomsten moesten we opnieuw annuleren. Niet alleen in het gemeentehuis, overal in onze mooie gemeente bleef het vaak stil. Geen Paasvee, geen Popweekend, geen Huisweidfestival en ga zo maar door. De (sport)verenigingen en evenementenorganisaties maakten daardoor ook een ongekend (financieel) zwaar jaar door. Daar konden we gelukkig iets aan doen. Samen met de provincie gaven we financiële ondersteuning aan de organisaties van grote plaatselijke evenementen die niet door konden gaan in 2021.

Het is bemoedigend dat we steun konden geven. Binnen onze mogelijkheden als gemeente werkten we hard om inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en ketenpartners te helpen. Mede daarom zijn ze deze periode zo goed mogelijk doorgekomen, Ondertussen leverden we onze normale dienstverlening zo goed mogelijk. De balies bleven open, de telefoondienst draaide en de inwoners bereikten ons. Onze plannen en ambities uit het laatste jaar van het coalitieakkoord voerden we zoveel mogelijk uit naar de wensen van de gemeenteraad. Dat is onze verantwoordelijkheid als gemeentelijke overheid.

In 2021 zijn er grote stappen gezet voor de Energy & Health Campus (EHC). Voor de nieuwe reactor zijn twee bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee is een belangrijke hobbel genomen en kan PALLAS de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. Zodra PALLAS deze vergunning binnen heeft, kan men aan de slag voor het realiseren van de nieuwe kernreactor om zo de productie van medische isotopen in Petten veilig te stellen. Op de EHC zijn daarnaast diverse ontwikkelingen gaande die bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving op een inspirerende locatie, die zichtbaar is en betrokken partijen verbindt. De EHC ontwikkelt zich zo steeds meer tot volwaardige campus.

In deze jaarrekening leest u welke resultaten we vorig jaar ondanks en door corona hebben gehaald. Het financieel resultaat over 2021 laat tekort zien van ruim 1,9 miljoen euro .

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36