Bijlagen

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Nr.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrecht-matig, maar telt niet mee voor het oordeel

Onrecht-matig, en telt mee voor het oordeel

1

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

X

2

Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

X

3

Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

X

4

Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

X

5

Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen

X

6

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar

X

X

7

Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

Overschrijdingen programmarekening (Domein Ruimte en Economie)

  • Er is een overschrijding op het totaal van de lasten van het Economisch Domein. De reden hiervoor is als volgt:
    • In 2021 werd in de begroting nog (onterecht) rekening gehouden met een opbrengst van € 1 mln. (negatief) Voor tafelzilver. Deze doelstelling was in 2020 echter als volledig gerealiseerd. Zie hiervoor ook de tekst in de jaarrekening 2020 (paragraaf grondbeleid)
    • In 2021 is de afrekening van de subsidies die betrekking hebben op fase 1 van de projecten SOK Zwakke Schakels (SV Petten), definitief geworden. Dit voordeel van € 0,5 mln (positief) is ten gunste van de “reserve SV Petten” gebracht om daarmee beschikbaar te blijven voor de afwikkeling van fase 2.
Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36