Bijlagen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Verplichte BBV indicatoren

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV

Nr

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

jaar-rekening 2021

Opgave
begroting 2021

1

Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

8,98 Fte

8,72 Fte

2

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

7,37 Fte

7,84 Fte

3

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

€ 740,-

€ 696,-

4

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

17,91%

1,69%

5

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen gegevens

14,91%

13,5%

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

Bureau Halt

9 Schagen 11NL (2020)

10,6 Schagen, 13,2 NL (2019)

7

Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

Vervallen

Vervallen

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

1,0 Schagen 2,0 NL (2020)

1,3 Schagen, 2,3 NL (2019)

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

0,9 Schagen, 1,8 NL (2020)

2,9 Schagen, 4,9 NL (2019)

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

0,9 Schagen, 1,8 NL (2020)

1,6 Schagen, 2,3 NL (CBS 2019)

11

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,6 Schagen, 6,2 NL (2020)

6,7 Schagen, 6,3 NL (2019)

12

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

Vervallen

Vervallen

13

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

Vervallen

Vervallen

14

Economie

Functiemenging

%

Meerdere bronnen

51,7%  Schagen, 53,2 NL(2020)

51,6% Schagen, 53,2% NL (2019)

15

Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Vervallen

Vervallen

16

Economie

Vestiging (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

LISA

167,1 Schagen, 158,8 NL (2020)

160,4 Schagen, 151,6 NL (2019)

17

Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO /Ingrado

3,4 Schagen, 2,7 NL (2020)

2,1 Schagen, 1,9 NL (DUO 2018)

18

Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1000 leerlingen

DUO /Ingrado

22 Schagen, 26 NL (2019)

18 Schagen, 23 NL (2018)

19

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO /Ingrado

1,6 Schagen, 1,7 NL (2016)

1,8 Schagen 1,9% NL (2018)

20

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

RIVM

45% Schagen, 49,3% NL (2020)

45,9% Schagen, 48,7% NL (2016)

21

Sociaal domein

Ziekenhuisopname na verkeersongeval

% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Vervallen

Vervallen

22

Sociaal domein

Vervoersongevallen met gewonde fietser

% overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Vervallen

Vervallen

23

Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

LISA

770 Schagen, 797,8 NL (2020)

Schagen 763,0 NL 792,1 (2019)

24

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

1% Schagen, 1% NL (2020)

0% Schagen, 1% NL (2018)

25

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS

3% Schagen, 6 % NL (2020)

3% Schagen, 7% NL (2018)

26

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

69,2 Schagen, 68,4 NL (2020)

69,7% Schagen, 68,8% NL (2019)

27

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Vervallen

Vervallen

28

Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

1% Schagen, 2% NL (2020)

1% Schagen, 2% NL (2018)

29

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

193,4 Schagen, 381,2 NL (2021)

180,6 Schagen, 373,9 NL (2019)

30

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

99,1 Schagen, 202 NL (2020)

84,8 Schagen, 205,6 NL (2019)

31

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

9,7% Schagen, 10,5% NL (2021)

9,2% Schagen, 10,5% NL (2019)

32

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

0,8% Schagen, 1,1% NL 1,0% (2021)

0,9% Schagen 1,1% NL (2019)

33

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,2% Schagen, 0,3% NL (2021)

0,2% Schagen, 0,3% NL (2019)

34

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal 10.000 inwoners

GMSD

440 Schagen, 649 NL (2021)

430 Schagen, 630 NL (2019)

35

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

146 Schagen, 161 NL (2019)

155 Schagen, 172 NL (2018)

36

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

Klimaatmonitor-RWS

30,2% Schagen, 20% NL (2019)

23,9% Schagen, 18,5 NL (2018)

37

Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

278 Schagen, 290 NL (2021)

241 Schagen, 248 NL (2019)

38

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BAG/ABF

1,9 Schagen, 9,2 NL (2019)

1,9 Schagen, 9,2 NL (2019)

39

Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

84,6% Schagen, 70,1% NL (2021)

84,1% Schagen, 70,0% NL(2020)

40

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

Coelo

€ 800 Schagen, € 733 NL (2021)

€ 725 Schagen, € 669 NL (2019)

41

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

Coelo

€ 851 Schagen, € 810 NL (2021)

€ 768 Schagen, € 739 NL (2019)

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36