Bijlagen

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Schagen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

De WNT bepaalt dat de gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris zijn gekwalificeerd. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij de Gemeente Schagen bedraagt € 209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Er zijn geen medewerkers die bezoldiging boven het maximum ontvangen.

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking

Gegevens 2021

N.S. Swellengrebel

G.E.P. Meijer

bedragen x € 1

Functiegegevens

secretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 30/09

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 95.988

€ 92.044

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.256

€ 16.746

Subtotaal

€ 112.244

 € 108.790

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 156.750

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag1

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 112.244

€ 108.790

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

N.S. Swellengrebel

G.E.P. Meijer

bedragen x € 1

Functiegegevens

secretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 117.302

€ 86.594

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.329

€ 14.714

Subtotaal

€ 137.631

 € 101.308

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

€ 201.000

€ 201.000

Bezoldiging

€ 137.631

€ 101.308

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Gegevens 2021

bedragen x € 1

A.S. Meijer

Functiegegevens

secretaris

Kalenderjaar

2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/06 – 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

7

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

874

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 199

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 187.200

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 173.926

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 131.100

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 131.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag12

N.v.t.

Bezoldiging

€ 131.100

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Gegevens 2021

N.S. Swellengrebel

bedragen x € 1

Functiegegevens

Functie bij beëindiging dienstverband

secretaris

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2021

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

Individueel toepasselijk maximum

€ 75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

Waarvan betaald in 2021

€ 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36