Paragrafen

Paragraaf Covid-19

Paragraaf Covid-19

 
In de raad van 21 september 2021 is akkoord gegaan om de steunmaatregelen in verband met de coronapandemie uit 2020 door te zetten in het jaar 2021. Dit met de volgende argumenten:

  • Waar het gaat om bedrijven of zelfstandigen behouden we de economische waarde van hun bedrijvigheid.
  • Door de sociaal maatschappelijke steun zorgen we voor het in stand houden van het verenigingsleven en allerlei activiteiten die zorgen voor een leefbare samenleving.
  •  Bij individuele situaties zorgen we er voor dat zij niet tussen wal en schip raken als zij door de coronamaatregelen niet in staat zijn bijvoorbeeld werk te vinden of op andere wijze in financiële nood dreigen te komen.
  •  Voor de medewerkers van de gemeente zijn er maatregelen in het kader van woon-werkverkeer en een vergoeding voor thuiswerken aangegeven.

Uitgaande van de steun die vorig jaar is verleend en de inkomsten die we van het Rijk verwachten is in het raadsvoorstel ervan uit gegaan dat we als gemeente zelf een bedrag van € 179.000 moeten dekken.
Doordat de kosten en ontvangen compensaties op individuele maatregelen enorm schommelen maar op het geheel elkaar gelukkig behoorlijk blijken op te heffen, ontstaat een klein resultaat. Hierdoor hebben we voor 2021 het uit eigen middelen bij te dragen aandeel kunnen beperken tot € 41.686,-

Dekking Specifieke Rijksregeling

Dekking Regulier

Realisatie 2021

Budget

Begroot

werkelijk 

verschil

21-sep-21

31-12-2021

(max. scenario)

Stand per 31 december 2021

Door de raad besloten maatregelen:

1.1

Zoektermijn

Buig

0

1.2

Subsidies

Subsidies

0

1.3

Huren en pachten

309.000

413.837

-104.837

1.4

VVE/peuteropvang

Regeling vergoeding ouderbijdrage

5.285

-5.285

1.5

Evenementen

0

0

0

1.6

TOZO

TOZO

5.400.000

1.195.339

4.204.661

1.7

Stelpost cultuur en sport

250.000

190.389

59.611

1.8

Rechtmatigheid

vervallen

0

Door het college genomen maatregelen:

0

2.1

Marktgelden

14.000

26.696

-12.696

2.2

Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019-2020

vervallen

0

2.3

Uitstel en geen aanmaning, etc.

vervallen

0

2.4

BIZ-bijdrage

vervallen

0

2.5

Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer

Zorg Jeugd en Wmo

250.000

207.953

42.047

2.6

Leerlingenvervoer

LLV

40.000

22.596

17.404

Autonome ontwikkelingen:

0

3.1

Meer afval

100.000

100.000

0

3.2

Pachten kermis

60.000

59.971

29

3.3

Schagen Actief

0

0

0

3.4

OZB, afval en riool (per 1%)

100.000

0

100.000

3.5

forensenbelasting 2021-2022

vervallen

0

3.6

Toeristenbelasting 2021-2022

vervallen

0

3.7

Precariobelasting

64.000

73.940

-9.940

Maatregelen die geen besluitvorming vergen:

0

4.1

Bouwvergunningen

vervallen

0

4.2

Hulploket

vervallen

0

4.3

Snel afhandelen van facturen

vervallen

0

Overige aandachtspunten c.q. keuzes:

0

5.1

GGD en Veiligheidsregio

vervallen

0

5.2

Provincie

vervallen

0

5.3

Campergeld, etc.

vervallen

0

5.4

Openbare ruimte

vervallen

0

Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei:

0

6.1

Handhaving (BOA’s)

160.000

160.000

0

6.2

Crisisteam

vervallen

0

6.3

Extra uitvoeringskosten corona

100.000

82.567

17.433

6.4

Uitkering personeel

vervallen

0

6.5

Reiskosten woon-werk

-230.000

-250.000

20.000

6.6

Vergoeding thuiswerken

150.000

150.000

0

Ontvangen Rijkscompensatie niet gekoppeld aan lokale maatregel

0

7.1

Tonk

325.000

164.081

160.919

7.2

Inentingsvergoeding

12.000

14.441

-2.441

7.3

Gemeentelijk schuldenbeleid

0

7.4

Bijzondere bijstand

0

Totaal Uitgaven

7.104.000

2.617.095

4.486.905

Compensatie Rijk

1.200.000

1.215.989

-15.989

Compensatie TOZO

5.400.000

1.195.339

4.204.661

Compensatie Tonk

325.000

164.081

160.919

Totaal Inkomsten

6.925.000

2.575.409

4.349.591

Saldo

-179.000

-41.686

137.314

Lagere Onttrekking Algemene Reserve

-137.314

Eindsaldo

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36